Dopravná poradňa

Môžem na chvíľu zastaviť na parkovacom mieste „pre invalidov“? Odpovedáme na najčastejšie otázky o vyhradenom parkovaní

Parkovanie na vyhradených miestach pre držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutých osôb má svoje pravidlá.

Vydané  Text: 

Otázky, na ktoré nájdete v článku odpovede:

  • ako dlho môžem parkovať na „parkovacom mieste pre invalidov“?
  • môžem na parkovacom mieste pre ŤZP zastaviť a stáť?
  • môžu ma za parkovanie na parkovacom mieste ŤZP odtiahnuť?
  • aká je pokuta za parkovanie na mieste vyhradenom pre držiteľov preukazu TŽP?
  • môžu mi za parkovanie na „mieste pre invalidov“ zobrať vodičák?
  • a niekoľko ďalších súvisiacich

Ani na chvíľu

Azda každý motorista sa ocitol v situácii, keď potreboval počkať na svojho spolujazdca a jediné voľné miesto bolo to označené symbolom osoby na invalidnom vozíku. Aby s autom nestál na ceste so zapnutými výstražnými smerovkami, teda na chvíľu zaparkoval na tomto vyhradenom parkovacom mieste.

Je to v poriadku? Zákon hovorí celkom jednoznačne, že vám orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 198 eur, ak bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím. Teda na takomto mieste nesmiete zastaviť a stáť.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

§ 139a Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla
(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g)(železničné priecestia, tunely a podjazdy) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

Dôvod je ten, že službukonajúci policajt nemôže posúdiť, či mal vodič skutočne záujem na mieste iba zastaviť alebo či chcel stáť. Rozdiel medzi týmito pojmami je významný: zastavuje sa iba na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu. Státie je také odstavenie vozidla, ktoré presahuje uvedený čas.

Pozor na priestor po boku auta

Motoristi zvyčajne nezvyknú premieravať vzdialenosť svojho vozidla od toho vedľajšieho, pokiaľ vedia otvoriť dvere a vystúpiť. Lenže od vozidla s parkovacím preukazom je vodič povinný podľa § 44 ods. 4 ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m. To platí aj pre prípady iba chvíľkového zastavenia!

Inzercia

Inzercia

§ 23 Zastavenie a státie
(3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ďalej len „parkovací preukaz“) podľa § 44 ods. 4 vodič je povinný ponechať bočný odstup najmenej 1,2 m.

Odtiahnutie vášho auta

Ak bude vaše auto, na ktoré nie je zapísaný parkovací preukaz, parkovať na vyhradnenom parkovacom mieste a vy nebudete vo vozidle, správca cesty môže nechať vaše vozidlo odtiahnuť na vaše náklady. Samozrejme, že pri takomto postupe asistuje polícia a vy ako držiteľ vozidla budete sankcionovaný pokutou v zmysle paragrafu 139a (vyššie).

§ 43 Prekážka cestnej premávky
(4) Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je
b) na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,

Závažné porušenie povinností a preskúšanie

Parkovanie na mieste vyhradenom pre zdravotne ťažko postihnutých je považované za „závažné porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom“. Ak sa tohto závažného konania dopustíte trikrát po sebe, budete okrem pokuty niesť zodpovednosť aj za ďalšie dôsledky v zmysle platných zákonov:

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

§ 137 Zodpovednosť za porušenie povinností
(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je
q) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené,

§ 91 Preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti
(3) Ak držiteľ vodičského oprávnenia v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, orgán Policajného zboru rozhodne o:
a) povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu,43a)
b) preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2,
c) preskúmaní zdravotnej spôsobilosti a o
d) preskúmaní psychickej spôsobilosti.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

§ 91a
(1) Orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa rehabilitačnému programu pre vodičov, doškoľovaciemu kurzu a o preskúšaní odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2, ak držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B alebo od vrátenia vodičského oprávnenia podľa § 92 ods. 8 písm. c) ako vodič motorového vozidla dvakrát
a) poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom

Výber súvisiacich paragrafov zo Zákona o cestnej premávke

§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
(2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28)

(7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

(2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.28)

(3) Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva na účel, na ktorý je určený.

(4) Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Príslušný okresný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných osobitných označeniach v rozsahu evidenčné číslo parkovacieho preukazu, dátum skončenia platnosti parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil, meno a priezvisko osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných parkovacích preukazoch. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Policajnému zboru elektronicky na účely kontroly použitia parkovacieho preukazu údaje o fyzickej osobe, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu; údaje sa poskytujú v rozsahu evidenčné číslo a dátum vydania parkovacieho preukazu, názov príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vydal, meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol parkovací preukaz vydaný.

(6) Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa odseku 5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať; ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí, ak sa takým preukazom preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla.

(7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení podľa tohto zákona.

(8) Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni v znení neskorších predpisov (ďalej len „Viedenský dohovor“).

(9) Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na vozidle ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »