Dopravná poradňa

Môžem sa otočiť v takejto križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom? Dopravné predpisy o otáčaní sa v križovatke

V niektorých križovatkách sa otáčať môžete, v iných zasa nie. Záleží aj na dopravných značkách, hoci explicitne nemusí byť otáčanie dovolené.

Pripravili sme prehľadný súhrn aktuálnych pravidiel, ktoré sa týkajú otáčania sa v križovatke.
Vydané  Text: 

Dnes sa v Dopravnej poradni budeme venovať téme otáčania sa v križovatke. Odpovedáme aj na nasledovné otázky:

 • Kedy sa v križovatke môžem otáčať a kedy nie?
 • Môžem sa otáčať v križovatke, keď je v nej odbočovací pruh doľava?
 • Môžem sa otočiť v križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom?
 • Aká je pokuta za otáčanie sa križovatke, na ktorej je to zakázané?

Motoristi sa v praxi často stretávajú so situáciami, ktoré riešia intuitívne a obyčajne správne. Niektoré situácie sú však natoľko komplikované, že na ich riešení sa nevedia zhodnúť ani dopravní experti alebo dopravní policajti. Preto sa z času na čas stáva, že sa dozvedáme o neoprávnene uloženej blokovej pokute a najčastejšie o nesprávnom vyhodnotení situácie, dôsledkom čoho vznikne škodová udalosť alebo dopravná nehoda.

V takýchto momentoch je najlepšie nahliadnuť do Zákona o cestnej premávke č. 8/2009Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020, pretože práve tie zahŕňajú odpovede na mnohé otázky súvisiace s dopravou.

Inzercia

Advertisement

Mimochodom, viete, aký je rozdiel medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou? Pred dvomi rokmi vláda novelizovala Zákon o cestnej premávke č. 8/2009, ktorý tieto definície upravil, a to tak, že škodovou udalosťou je každý incident súvisiaci s vozidlami, pri ktorom došlo k poškodeniu majetku. Dopravnou nehodou sa stáva až vtedy, keď došlo k zraneniu či úmrtiu, a/alebo bol prítomný alkohol alebo iné drogy, prípadne ak sa účastníci nevedia zhodnúť na vine, či ak došlo k poškodeniu verejného majetku. Zatiaľ čo k škodovej udalosti nie je potrebné privolať políciu, k dopravnej nehode musíte políciu a prípadne ďalšie záchranné zložky volať určite. Téme sme sa podrobne venovali v príspevku Dôležitá zmena: postup po dopravnej nehode sa od júla mení (2022).

Otáčanie sa v križovatke je dovolené okrem výnimiek. Tie sú však časté.

V našom kontexte budeme vychádzať zo Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, pretože obsahuje paragrafy o odbočovaní (§ 19), jazde cez križovatku (§ 20) a otáčaní a cúvaní (§ 22).

Môžeme konštatovať, že v križovatke sa môže otáčať, hoci všeobecná mienka je presne opačná: motoristi zvyknú hovoriť, že v križovatke sa otáčať nesmú. Majú čiastočne pravdu, pretože zákon dovoľuje otáčanie sa v križovatke ako takej okrem prípadov, ktoré explicitne definuje. Totiž, v § 22 ods. 4) písm. b) stojí, že vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie.

Kľúčovým pojmom je pritom „križovatka s riadenou premávkou“. Tezaurus správneho práva definuje, že križovatkou s riadenou premávkou sa na účely tohto zákona rozumie križovatka, na ktorej je premávka riadená dopravnými zariadeniami alebo príslušníkom Policajného zboru (ďalej len „policajt“), prípadne inou oprávnenou osobou.

Za dopravné zariadenia považujeme napríklad semafory, ale nie dopravné značky – preto križovatka s dopravnými značkami nie je križovatka s riadenou premávkou.

Inzercia

Inzercia

Predpis, že vodič sa nesmie otáčať v križovatke, sa teda týka križovatiek, ktoré obsahujú semafory, iné dopravné zariadenia alebo ich riadi poverená osoba.

Pripomíname ešte raz, že ak je v danej riadenej križovatke dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami dovolené otáčanie, vtedy sa otáčať smiete.

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať

 • na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach, najmä v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, pred neprehľadným vrcholom stúpania cesty, na ňom a za ním,
 • na križovatke s riadenou premávkou; otáčať sa smie, ak to dovoľuje dopravná značka alebo dopravné zariadenie,
 • na priechode pre chodcov, na mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov,
 • na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti,
 • v tuneli a v jeho tesnej blízkosti,
 • na jednosmernej ceste; vodič však smie cúvať, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho,
 • na moste.

Môžem sa otáčať v križovatke, keď je v nej odbočovací pruh doľava?

Ako sme uviedli vyššie, ak je na riadenej križovatke dovolené otáčanie sa (šípkou na pruhu, na semafore alebo pruhovou dopravnou značkou), vtedy sa v danej križovatke otáčať smiete.

Nesmieme si však pliesť odbočovací pruh s pruhom dovoľujúcim otáčanie sa v križovatke. Spravidla platí, že odbočovací pruh doľava nedovoľuje otáčanie sa v križovatke. Ak je otáčanie sa dovolené, obyčajne býva spojené s odbočovacím pruhom doľava.

Križovatka Trnavskej cesty a Tomášikovej v Bratislave – zelenou farbou je vyznačený pruh, na ktorom je explicitne znázornené, že slúži na odbočovanie doľava aj otáčanie sa.

Môžem sa otočiť v križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom či deliacim pásom?

Názov tohto príspevku znie Môžem sa otočiť v takejto križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom? V Zákone o cestnej premávke v súčasnosti nenachádzame predpis, ktorý by otáčanie sa v križovatke dovoľoval alebo zakazoval na základe toho, či sú medzi smerovo rozdelenými pruhmi ostrovčeky, deliace pásy, trávnaté plochy alebo akékoľvek iné stavebné prvky či bariéry. To znamená, že záleží na okolnostiach opísaných vyššie.

Zhrnutie

 • Na križovatke s riadenou dopravou sa vodič nesmie otáčať.
 • Ak je na takejto križovatke otáčanie dovolené dopravným značením (šípka na pruhu, na semafore, dopravným zariadením či dopravnou značkou), v takom prípade sa na nej otáčať smiete. 
 • Nezáleží na tom, či sú v danej križovatke smerovo rozdelené pruhy oddelené stavebnou úpravou alebo iba čiarami.
 • Sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní za otáčanie sa na mieste, kde je to zakázané, avizuje pokutu vo výške 40 €. 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement