Viete, ako správne reagovať na nevidiaceho na ceste? Ako vodič máte dôležité povinnosti

Dnes je Svetový deň bielej palice. Ide o každoročnú dopravno-preventívnu akciu, ktorá má upozorniť na nevidiacich ľudí na cestách a na to, ako by sa k nim mali vodiči správať.
Vydané  Text: 
Cieľom tejto akcie je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. Biela palica pomáha nevidiacim ľuďom pri orientácii v priestore a jej cieľom je znížiť nebezpečenstvo úrazu a závislosť nevidiaceho na iných ľuďoch. Jej inšpiráciou boli biele palice používané parížskymi policajtmi na križovatkách. ### Prechádzanie cez cestu Už jedenásty rok upozorňujú dopravní policajti v polovici októbra vodičov na nevidiacich v doprave a správny prístup k nim. Vodiči by mali vedieť, že **biela palica v ruke signalizuje zhoršený alebo úplne stratený zrak** jej majiteľa, ktorý ňou dáva signál na ostražitosť vodičov aj okoloidúcich. Pri príchode k priechodu pre chodcov nevidiaci alebo slabozraký **pozdvihnutím palice** signalizuje, že chce prejsť na druhú stranu vozovky. Povinnosťou vodiča je tomuto človeku zastaviť a nechať ho bezpečne prejsť cez cestu. „*Našou úlohou je chrániť život, zdravie a majetok občanov na úseku dopravy a viesť všetkých účastníkov cestnej premávky k zodpovednému správaniu na cestách. Táto výchovná akcia sa stala neoddeliteľnou súčasťou práce dopravnej polície, umožňuje nám upozorňovať na dôležitosť ohľaduplnosti a zvýšenej opatrnosti v prípade, že sa v premávke nachádza osoba so zrakovým postihnutím. Pri dnešných rýchlo sa vyvíjajúcich technológiách v automobilovom priemysle, kedy sa dopravné prostriedky vďaka elektromotorom stali takmer nepočuteľnými, je najmä pre nevidiacich a slabozrakých ešte náročnejšie orientovať sa v bežnej premávke*,“ uviedol **pplk. PhDr. Tomáš Vrábel** z Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru k aktuálnej kampani. ### Ako vyzerá signál nevidiaceho ak chce prejsť na druhú stranu vozovky? **Nevidiacich a slabozrakých pri prechode na druhú stranu čaká neľahká úloha.** Najprv si musí správne lokalizovať rozhranie medzi vozovkou a chodníkom, sluchom a prípadne zvyškom zraku identifikovať vzdialenosť áut od priechodu pre chodcov a **dať signál zdvihnutím bielej palice do výšky pása na 3 až 5 sekúnd.**
### Blokovanie vodiacich línii je porušením zákona Úlohou polície je aj sledovať pripravenosť mesta na chodca s bielou palicou a oboznámiť širšiu verejnosť s tým, čo je to vodiaca línia, čo signálny a čo varovný pás a čo spôsobí, ak na nich odstavíte napríklad kolobežku či bicykel. Tento rok z dôvodu aktuálnych obmedzení kvôli pandémii hliadky kontrolujúce dodržiavanie predpisov týkajúcich sa nevidiacich ľudí neuvidíte, ale polícia apeluje na ohľaduplnosť voči týmto ľuďom. Zvlášť sa prihovára tým, ktorí parkujú svoje vozidlá na vodiacich líniách, varovných a signálnych pásoch, prípadne na ne umiestňujú reklamné pútače. Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách totiž cestný správny orgán alebo obec v rozsahu svojej pôsobnosti môže uložiť pokutu až do výšky 33 198.- eur tomu, kto bez povolenia cestného správneho orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, hovorí **PhDr. Peter Pleva**, vedúci Oddelenia komunikácie a prevencie Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy. Vyhláška č. 532/2002 Z. z., hovorí o tom, že vo vzdialenosti **minimálne 800 milimetrov** na obe strany od okraja reliéfnych prvkov do nich nesmú zasahovať žiadne prekážky. ### Výsledky za rok 2019 Každoročne sa vyhodnocujú výsledky, z ktorých vyjde jeden kraj ako najbezpečnejší. V praxi to znamená, že v tomto kraji najviac vodičov dalo po signalizácii bielou palicou nevidiacemu prednosť na priechode pre chodcov. Všetky mestá a priechody pre chodcov, rovnako ako čas akcie boli vopred zverejnené. Akcia sa uskutočnila v 49 mestách na 54 priechodoch pre chodcov. Najbezpečnejším krajom sa stal Trnavský kraj, kde na bielu palicu nereagovalo len 11,7 % motoristov. Druhé miesto obsadil Žilinský kraj s 12,4 % a tretie Banskobystrický kraj s 16,3 %. Nasleduje Nitriansky (18 %), Trenčiansky (20,6 %), Košický (22,4 %) a Bratislavský kraj (24,7 %). Pozornejšie by sa dianiu na ceste mali venovať vodiči z Prešovského kraja, pretože v 10. ročníku osvetovej akcie sa ocitli na chvoste. Až 27,5 % vodičov chodca s bielou palicou nerešpektovalo a nedalo mu na priechode prednosť. Celkový výsledok bol však uspokojivý – oproti roku 2018 sa motoristi zlepšili o 2,3 % a v štatistike Dňa bielej palice 2019 nevidiacim a slabozrakým nezastavilo 18,8 % vodičov.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement