Ako získať celoročnú diaľničnú známku zadarmo? Je potrebné vyplniť jednu žiadosť

Spoplatnené úseky diaľníc na Slovensku môžu niektorí motoristi využívať aj bez toho, aby zaplatili za elektronickú diaľničnú známku.
Vydané  Text: 
Slovenské diaľnice možno majú svoje nedostatky, ale ich opodstatnenie nemožno spochybňovať. Ich význam spočíva nielen v urýchlení dopravy jednotlivcov, ale aj tovaru. Pre svoj obrovský význam a náklady na ich výstavbu sú diaľnice mimo miest spoplatnené, lenže štát myslí aj na ľudí, ktorí z rôznych dôvodov majú nárok na ich bezplatné používanie. Možno medzi nich patríte aj vy a ani o tom neviete. **Čítajte viac v našom článku**. ### Kto má nárok používať spoplatnené úseky diaľníc bezplatne? zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy: * držiteľa parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP, ŤZP) * poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. * zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. * cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti, * historické podľa osobitného predpisu, * finančnej správy podľa osobitného predpisu, Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára, * Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane ministerstvom vnútra určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru, * ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy, * ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu, * základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža, Nás v uvedenom kontexte najviac zaujímajú predovšetkým osoby s platným parkovacím preukazom ŤZP, poskytovatelia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Platí, že **všetci uvedení sa musia pre bezplatné využívanie spoplatnených úsekov diaľníc zaregistrovať**, na rozdiel od vozidiel ministerstiev. Kuriózne je, že napríklad vozidlá záchranných služieb a ozbrojených síl sa registrovať musia tiež.
### Registrácia pre ŤZP Držitelia preukazov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP, ZŤP) si ani tento rok nemusia kupovať elektronické diaľničné známky. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre nich bezplatná, ale **musia mať vozidlo správne zaregistrované**. Aby mohol držiteľ takéhoto preukazu využívať slovenské diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne, musí na to používať výhradne tie automobily, ktoré sú zaregistrované práve na tento účel. Spoplatnené úseky pritom môžete po registrácii vozidla využívať **aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP**. Podmienkou je iba to, aby toto samotné vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady. Žiadosti na oslobodenie od úhradysa podávajú priamo cez internetový portál www.eznamka.sk alebo prostredníctvom vybraných obchodných miest v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady sa už neposielajú poštou na adresu diaľničnej spoločnosti. K registrácii budete potrebovať: * **vyplnenú žiadosť** o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky ([stiahnite si ju zo stránky eznamka.sk](https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/na-stiahnutie)) * **kópiu parkovacieho preukazu ZŤP**; * **kópiu osvedčenia o evidencii vozidla** alebo technického osvedčenia vozidla; * uvedené dokumenty v elektronickej podobe priložíte k žiadosti na konci ako prílohy. Ak ste už v minulosti takúto žiadosť vyplnili a bolo vám vyhovené, pre rok 2020 **nemusíte žiadosť podávať opäť**. Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zaniká až dovtedy, kým sa nezmenia podmienky registrácie (ukončenie platnosti parkovacieho preukazu ZŤP). ### Registrácia pre poskytovateľa sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Okrem štandardných idenfikačných a kontaktných údajov prevádzkovateľ oslobodeného vozidla je povinný poskytnúť aj tieto doklady preukazujúce dôvod oslobodenia: * **kópiu Zriaďovateľskej listiny**; * **kópiu Osvedčenia o evidencii vozidla** alebo Technického osvedčenia vozidla (kópiu osvedčenia o evidencii časť II. alebo kópiu osvedčenia o evidencii alebo kópiu technického osvedčenia vozidla). * nezabudnite do prílohy na konci registrácie pridať aj **vyplnenú žiadosť** o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky ([stiahnite si ju zo stránky eznamka.sk](https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/na-stiahnutie))

### Kto o tom rozhoduje? O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.). Na základe rozhodnutia Správcu výberu úhrady diaľničnej známky Poskytovateľ služby vystaví prevádzkovateľovi vozidla oslobodeného vozidla dokument s názvom **Potvrdenie o registrácii oslobodenia vozidiel/jazdných súprav od úhrady diaľničných známok do centrálnej evidencie**. ### Ako získať preukaz ŤZP (všeobecne) Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí. Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné podať na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. **Na stiahnutie**: Žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (.PDF)

**Zdroje a užitočné odkazy**:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – Preukaz ŤZP
eZnamka – Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ