DOPRAVNÁ PORADŇA

Aký je rozdiel medzi priechodom pre chodcov a „miestom na prechádzanie“? Majú chodci absolútnu prednosť?

Na cestu nemožno vstúpiť len tak, je potrebné poznať povinnosti platné pre chodcov a rozdiely medzi priechodom a miestom na prechádzanie.

Majú chodci vždy prednosť? A čo cyklisti?
Vydané  Text: 

V posledných mesiacoch sa na našich cestách začali objavovať takzvané miesta na prechádzanie. Ide o miesta vyznačené vodorovným dopravným značením, ktoré slúžia na prechádzanie cez vozovku pre chodcov či cyklistov. No aký je ich rozdiel oproti priechodu pre chodcov? Platí na nich prednosť pre chodcov alebo musia dať chodci prednosť vozidlám?

Mnoho ľudí pritom netuší, že na Slovensku nemajú chodci absolútnu prednosť.

Definícia v zákone

Na začiatok je potrebné porozumieť pojmom uvádzaným v zákonoch. Vyhláška 30/2020 Z.z.  v prílohe č. 6 „VODOROVNÉ ZNAČKY“ pomenúva vodorovné dopravné značenie č. 610 ako „Priechod pre chodcov“. Jeho názvom je teda povedané takmer všetko – ide o také miesto na vozovke, ktoré je vyhradené na prechádzanie chodcov. Keď už

Okrem vodorovného dopravného značenia môže byť priechod pre chodcov doplnený aj o zvislé dopravné značenie vo forme výstražnej značky č. 142, ktorá upozorňuje na priechod pre chodcov. Ďalej je v spojení so „zebrou“ používané aj informačné dopravné značenie č. 325 označujúce priechod pre chodcov.

Vo všeobecnosti sa však za hlavné dopravné značenie pre priechod pre chodcov smerom k chodcom samotným a taktiež aj k vodičom považuje práve vodorovná značka, ktorú všetci dobre poznáme. Zvislé dopravné značenia, sú určené primárne pre upozornenie vodičov.

Vodorovné dopravné značenia používané na vyznačenie priechodu pre chodcov a miesta na prechádzanie.

Miesto na prechádzanie

Paragraf 53 Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke chodcom navyše prikazuje pri prechádzaní cez vozovku použiť miesto na to určené:

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov a na mieste na prechádzanie sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

Rozdiel medzi priechodom a miestom na prechádzanie

No a tu sa dostávame k rozdielu medzi priechodom pre chodcov a miestnom na prechádzanie. Už skôr zmienená vyhláška 30/2020 totiž popisuje aj miesto na prechádzanie Konkrétne je o ňom zmienka v prílohe 6 pod číslom 611. Miesto na prechádzanie je podľa tejto prílohy miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov. Pri dôkladnejšom pohľade na zákony zistíme, že miesto na prechádzanie nemá samostatnú zvislú dopravnú značku tak, ako priechod pre chodcov. Často však narazíme na situáciu, kedy sa takéto miesto na vozovke označuje výstražnou dopravnou značkou č. 140 s názvom „Chodci“. Jej cieľom je upozorniť na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.

Dopravné značenie používané na upozornenie na chodcov v okolí miesta na prechádzanie.

Majú chodci prednosť?

Na prvý pohľad by sa tak mohlo zdať, že priechod pre chodcov a miesto na prechádzanie sú si rovnocenné, ale nie je to pravda.

Hlavným rozdielom je to, vodič má povinnosť umožniť chodcovi prejsť cez priechod pre chodcov, a to v zmysle § 4 písm. f) Zákona o cestnej premávke:

Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky.

Uvedený paragraf sa nevzťahuje na miesto na prechádzanie – a má to svoj dôvod. Totiž podľa zákona chodec spravidla nemá prechádzať cez cestu a takzvané miesto na prechádzanie je určené práve na tento účel – avšak bez výhod tradičného priechodu (zebry).

Vodič teda nemá zákonom danú povinnosť dať chodcovi prednosť na mieste na prechádzanie. Avšak pozor, ak už chodec prechádza cez vozovku práve cez miesto na prechádzanie, je nemysliteľné, aby vodič tohto chodca zrazil alebo ho ohrozoval jazdou v tesnej blízkosti.

Dopravné značenie upozorňujúce na priechod pre chodcov.

Aj chodci majú svoje povinnosti

Mnoho ľudí si totiž mylne myslí, že chodci majú absolútnu prednosť. Preto sa niekedy ani nerozhliadnu pred vstupom na vozovku, čo môže mať v konečnom dôsledku tragické následky.

Zákon o cestnej premávke vymedzuje povinnosti aj pre chodcov. V Osobitných ustanoveniach o chodcoch stojí :

Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

a

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

V zákone je teda jasne definované, že chodec sa pred vstupom na vozovku musí presvedčiť, že situácia je bezpečná. Až následne môže využiť na prechod miesto na to vyhradené, alebo iné miesto podľa paragrafu 53 ods. 3:

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

Značenie miesta na prechádzanie v Bratislave v praxi s príslušnou svetelnou signalizáciou.

Cyklisti na priechod pre chodcov nepatria

Treba si však dať pozor aj na ďalšiu vec. Mnohokrát sa stretávame s tým, že priechod pre chodcov využívajú aj cyklisti mysliac si, že tak majú rovnaké práva ako chodci. Nie je to tak.

Paragraf 53 zákona 8/2009 totiž jasne definuje:

Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

Cyklista sa nepovažuje za chodca, ale vodiča nemotorového vozidla. Ak vedľa priechodu pre chodcov nie je zriadený aj priechod pre cyklistov, má z bicykla zosadnúť a po priechode pre chodcov ho tlačiť vedľa seba. Dodajme, že používatelia samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek sú považovaní za chodcov.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.
ODPORÚČANÉSsangYong Torres EVX: Odvážne vpred!

  • SsangYong napreduje míľovými krokmi. Medzi prvými sme si mohli vyskúšať elektrickú verziu modelu Torres, ktorá prináša viac noviniek, než iba elektrický pohon.