Akou rýchlosťou môžu jazdiť policajné autá v meste či na diaľnici?

Upresňuje to Zákon o cestnej premávke.
Vydané  Text: 
Niektorí vodiči, ktorí dostali pokutu za prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti v takzvanom blokovom konaní, teda priamo od policajtov, sa zvyknú sťažovať, že aj tí policajti predsa museli ísť nad rýchlostným limitom. Je to správna poznámka, pretože núti zamyslieť sa nad tým, či pre policajné autá platia rovnaké alebo odlišné zákony ako pre bežných vodičov. Na túto otázku odpovedá Zákon o cestnej premávke č. 8/2009, a to v neprospech sťažujúcich sa vodičov. Zatiaľ čo pre vodičov bežných osobných automobilov platia rýchlostné limity 50 km/h v meste, 90 km/h mimo obce a 130 km/h na diaľnici, prípadne inak, ak to stanovuje dopravné značenie, **pre vodičov policajných áut** a iných špeciálnych vozidiel **platí výnimka z tejto povinnosti**. **§ 16 Rýchlosť jazdy**
* (8) Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať **vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh**, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby. *Pozn.: Pod ozbrojené bezpečnostné zbory patria policajný zbor, železničná polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže* Spomínané odseky 2 až 6 uvádzame na konci tohto článku, jedná sa v ich o stanovenie rýchlostných limitov pre vozidlá do a nad 3,5 tony a povinnosť riadiť sa dopravnými značkami. Odsek 8 pritom ale obsahuje dôležitú podmienku pre všetky uvedené vozidlá, ktoré spadajú do výnimky o povinnosti dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť. Zákon uvádza, že najvyššie dovolené rýchlosti nie sú povinní dodržiavať, **ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh**. Toto interpretujeme tak, že počas bežnej preventívnej jazdy vodič policajného auta nemá právo prekračovať maximálne povolené rýchlosti. Zároveň však máme za to, že my ako nezainteresovaní pozorovatelia nemáme možnosť zisitiť, či policajt prekročením maximálnej povolenej rýchlosti takéto osobitné úlohy plní, ak nemá zapnuté výstražné znamenia, ľudovo „majáky“. Zároveň platí, že vodiči vozidiel so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami nie sú povinní dodržiavať ani mnohé ďalšie povinnosti uvedené v Zákone o cestnej premávke, a to na základe § 40 ods. 1, **okrem niekoľkých vybraných bodov, ako napríklad**: * poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta a strpieť výkon jeho oprávnení; * viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia; * viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny počas trvania trestu zákazu činnosti; * viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, drog, liekov, choroby či úrazu. #### Znenia zákonov zo Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 spomínaných v článku: **§ 40 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami**
(1) Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy nie je povinný dodržiavať povinnosti a zákazy ustanovené týmto zákonom okrem povinností podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 4 ods. 2 písm. a) až f), pričom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť tak, aby iných účastníkov cestnej premávky neohrozil.
(2) Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá
a) ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
b) Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek,Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
c) Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
d) Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
e) vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
f) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
g) Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
h) Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
j) Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
k) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
l) obecnej polície, ktoré určí obec. **§ 16 Rýchlosť jazdy**
1. Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. 2. Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km h-1. Na diaľnici vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km h-1 a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km h-1. 3. Vodič iného motorového vozidla, ako sa uvádza v odseku 2, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km h-1. 4. Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km h-1, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km h-1. 5. Vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. 6. Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 a 3 nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou značkou alebo dopravným zariadením dovolená vyššia rýchlosť; to neplatí pre vodiča motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg bez prípojného vozidla. 7. Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy. 8. Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odsekoch 2 až 6 nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ