Aktuality

Kto vás môže zastaviť a kontrolovať? Poznajte svoje práva!

Aktualizácia a doplnený pôvodného príspevku zo septembra 2019.

V súvislosti so šírením koronavírusu a takzvaným shutdownom krajiny zatiaľ nevznikajú situácie, pri ktorých by mali mať civilisti právo len tak zastavovať vaše vozidlo počas jazdy a podrobovať vás napríklad kontrolám teploty. Zatiaľ nemáme informácie o tom, že by sa niekto svojvoľne pokúsil o takúto činnosť a následne obmedzoval ľudí, ale v súčasnej situácii môže prísť aj k tomu.

Podľa aktuálneho znenia Zákona č. 8/2009 Z. z. (Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) majú možnosť zastaviť ostatné vozidlá iba osoby, ktoré sú takouto právomocou poverené už zo zmyslu ich povolania, teda napríklad policajti a vojaci. Bežní civilisti iba v prípade, že sa ocitli v krízovej situácii alebo si to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Krízovou situáciou rozumieme napríklad haváriu na ceste, nájdenie zrazeneného či mrtvého človeka a podobne.

Právo zastavovať autá teda majú v skratke iba policajti a vojaci. Ak by krízový štáb SR v spolupráci s bezpečnostnými zložkami vybral konkrétnych ľudí, ktrorí budú v prípade núdze poverení takouto prácou, tí budú mať v krízovej situácii právo zastaviť vás tiež. Lenže je potrebné uviesť, že takáto situácia pravdepodobne nenastane, nakoľko Slovensko zatiaľ netrpí na nedostatok vojakov či policajtov.

Osoba, ktorá nie je policajtom alebo vojakom, ale môže pracovať z poverenia bezpečnostných zložiek ako výpomoc (napr. odmerať vám teplotu), pričom právo zastaviť vás má stále policajt alebo vojak.

Právo na zastavovanie vozidiel všeobecne

Pokiaľ ide o právomoc na zastavovanie vozidiel počas ich prevádzky na verejných komunikáciách, vychádzame z nasledovného zákona: § 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

(1) Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený policajt, vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak a vojak mimoriadnej služby v rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“; dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnená aj iná osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis.

(2) Dávať pokyny na zastavenie vozidla sú ďalej oprávnení
a) sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
b) vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku,
c) osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
d) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia,
e) dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného zboru s určením prípadov, v ktorých môže taká osoba zastavovať vozidlá,
f) iné osoby, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku osôb.

(3) Podrobnosti o zastavovaní vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.

Uvedené zákony pritom uvádzajú iba právo zastaviť iné vozidla počas jazdy, nie vykonávať svojvoľné kontroly zdravotného stavu.

Zároveň platí § 26 Zastavenie vozidla v tuneli s nasledovným znením:

(1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

Môžu ma zastaviť policajti mimo služby?

Pokiaľ ide o policajtov mimo služby, platí Zákon č. 171/1993 Z. z. (Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore), Tretia hlava, časť Povinnosti policajta:

Prvý oddiel, § 9, bod 2: Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

To znamená, že policajt je oprávnený zastaviť vaše vozidlo aj v čase, keď nie je práve v službe, ale iba v prípade, ak v situácii dochádza k priestupku alebo trestného činu s ohrozením zdravia, majetku alebo života. V zmysle uvedeného zákona policajt mimo služby nemá právo svojvoľne zastaviť vaše vozidlo a podrobiť vás napríklad kontrole.

Erik Stríž je redaktor magazínu Autoviny.sk a časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Ak vás zaujíma čokoľvek, od zákonov po detaily mojich testov áut, môžete ma kedykoľvek kontaktovať. Odpovedám každému. Moje testy píšem s ohľadom na reálneho zákazníka a nie ako marketingový prospekt. Pre neho je kúpa auta významnou životnou udalosťou, ktorá ho stojí značnú časť príjmov. Preto sa často venujem praktickým záležitostiam, ako spotrebe, schopnosti motora zvládať záťaž, batožinovému priestoru či variabilite.
Kontakt: erik@striz.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie

Test Kia XCeed 1.6 T-GDi A7 DCT (foto: PANER 2020 pre auto motor a šport)
Testy

Test Kia XCeed 1.6 T-GDi A7 DCT: Miss Kia

Už ste počuli o tom, že dizajn predáva? A že o autách to platí viacnásobne? A veríte tomu? Ak áno, tak vám je jasné to isté čo nám. Že Kia XCeed vám začne robiť radosť už vtedy, keď sa na ňu budete pozerať. A s najsilnejším benzínovým motorom? Ešte viac.