Dopravná poradňa

Pravidelné lekárske prehliadky platia aj pre mladých vodičov, nielen seniorov. Prehľad termínov podľa aktuálneho zákona

Podľa § 87 majú povinnosť podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke mladší i starší vodiči. Záleží aj na veku, aj vodičskom oprávnení.

Lekárske prehliadky vodičov v roku 2024
Vydané  Text: 

Pravidelné lekárske prehliadky vodičov v minulosti

Slovenskou verejnosťou pred časom rezonovala novela Zákona o cestnej premávke, ktorá motoristom ukladala povinnosť podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam. Nejde pritom o celoplošný a univerzálny predpis, má svoje podmienky a významy, navyše povinnosť podrobovať sa lekárskej prehliadke nie je na Slovensku ničím novým.

V minulosti takéto povinnosti ukladala Vyhláška 164/1997 Z.z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. V zmysle paragrafu 6 vyhláška vodičom z povolania a mnohým ďalším skupinám vodičov dávala za povinnosť podrobovať sa lekárskej prehliadke každé dva roky, po dosiahnutí veku 50 rokov každý rok, a k tomu psychologickým vyšetreniam každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky.

Ostatní vodiči sa podľa tejto vyhlášky mali podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam do dvoch mesiacov po dni, v ktorom dosiahli vek 60, 65 a 68 rokov, po dosiahnutí veku 68 rokov každé dva roky.

Dnes lekárske prehliadky pre vodičov motorových vozidiel v slovenskej legislatíve upravuje paragraf 87 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, ktorého prijatím sa zrušila účinnosť dovtedy platnej vyhlášky. Práve v roku 2009 sa tiež skončila platnosť dovtedy platného cestného zákona.

Máte riadne vyplnený riadok 12 na svojom vodičskom preukaze? Čo znamenajú tie číselné kódy?

Inzercia

Inzercia

Lekárske prehliadky vodičov v roku 2024

Podľa § 87 majú povinnosť podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke mladší i starší vodiči. Záleží na tom, vozidlá akej skupiny sú oprávnení viesť.

Vo všeobecnosti sú vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky, povinní podrobiť sa pravidelnej lekárskej prehliadke až po dovŕšení veku 65 rokov a potom každých päť rokov. Teda vo veku 65, 70, 75, 80 rokov a tak ďalej.

Vodiči z povolania a tí, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sa podrobujú pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky.

Za vodičov z povolania v tomto kontexte zákon považuje tých, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Dodajme, že posúdenie zdravotnej spôsobilosti prebieha aj pri žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia, teda v rámci autoškoly. Zákon však rozdeľuje žiadateľov do dvoch skupín, pričom do skupiny 1 patria „bežní“ vodiči s oprávnením na vedenie vozidiel skupín AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T.

Individuálne termíny lekárskych prehliadok prináležia vodičom, ktorých zdravotná spôsobilosť je podmienená týmito prehliadkami z rôznych dôvodov, najmä pre zdravotné problémy.

Ilustračná fotografia, doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča

Psychická spôsobilosť

Do pravidelných lekárskych prehliadok nespadá hodnotenie psychického stavu vodičov a žiadateľov o vodičské oprávnenie, pretože ten sa hodnotí na samostatných vyšetreniach psychickej spôsobilosti.

Podľa § 88 Zákona o cestnej premávke je povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu

  • žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE
  • a iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona (napr. ak to nariadil súd).

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa

  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
  • vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Vodič, ktorý je držiteľom potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo, má povinnosť mať ho počas jazdy pri sebe. Policajt má právomoc od neho potvrdenie vyžadovať.

Potvrdenie od lekára musia mať pri sebe

Žiadny predpis nie je braný dostatočne vážne, ak jeho dodržiavanie nemá kto kontrolovať. Zákon o cestnej premávke preto prostredníctvom § 89 dáva policajtom právomoc lekárske potvrdenie od vodiča vyžadovať.

Vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65, rokov a vodiči uvedení v § 87 ods. 3 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní sa takýmto dokladom preukázať. Vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. a), ktorí dovŕšili vek 65 rokov, a vodiči uvedení v § 88 ods. 6 písm. b) musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti; na výzvu policajta sú povinní takýmto dokladom sa preukázať.

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky.

Problém na STK pre nálepky a fólie na aute: Záleží na tom, kde nálepky sú a čo na nich je

Potvrdenie nie je garancia

Na záver dodajme, že vystavené potvrdenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti má síce dobu exspirácie, avšak môže stratiť platnosť aj skôr.

Podľa § 90 ods. 4 totiž aj iní lekári a psychológovia musia oznámiť polícii, ak sa stav vodiča zhoršil natoľko, že vylučuje bezpečné vedenie vozidiel:

Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok podľa § 87 alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení podľa § 88, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.

Čo znamená nálepka rybičky na autách a čo očakávať od ich vodičov?

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ